Historie a současnost paličkování v Krušnohoří

Záměrem tohoto stručného exkurzu rozhodně není podat ucelený a odborně fundovaný výklad o krajkářství v Čechách, nýbrž v krátkosti upozornit na historii krajkářství v Krušnohoří.

Vznik krajkářství ve světě je datován do 4 stol. n.l.. První zmínky v Čechách jsou vázány k polovině 16. stol.. Nejstaršími doklady jsou edikty zemského sněmu, které zakazují sedlákům nosit krajky, neboť se jedná o výsadu pouze šlechty a církevních hodnostářů.

Nejstarší krajkářskou oblastí u nás je region Krušných hor, kde bylo krajkářství zavedeno v roce 1561. Rozvoj tohoto řemesla je spojen se jménem Barbory Uthmannové, žíjící s saském městečku Annaberg. Na svou dobu to byla žena velice vzdělaná a emancipovaná, dobře se orientující v poměrech své doby. Po tragické smrti manžela zůstává s dvanácti dětmi sama , přebírá manželovy podniky a věnuje se krajkářství. Byla to první žena, která v tomto oboru začala cíleně a významně podnikat. Z praktických důvodů zavedla paličky s pláštíkem a stojánky pod herdule. Vyučila a zaměstnala spoustu krajkářek, a právě když bylo hornictví v úpadku, dala mnohým rodinám nový způsob obživy. V 16. století paličkovalo v Krušných horách na 10 000 osob. Středisky krajkářství se stala hornická města, jako byly AnnabergOberwiesenthal na německé straně, na dnešní české pak JáchymovVejprtyKovářská, až po Horu Svatého Šebestiána.

Výše uvedené informace jsem, s laskavým souhlasem autorky, čerpala z knihy paní Lenky Malátové „Paličkování„.

Teprve s přečtením této knihy jsem zjistila, jak to s paličkováním u nás, v Krušnohoří, bylo, jaká je to úžasná tradice a že jsme my, Krušnohorci, byli první krajkáři v Čechách. Překvapivě smutné zjištění vzhledem k tomu, že v Krušných horách žiji celý život. Tyto informace zde prostě nikdo nepředával. Kovářská, sídlo naší firmy, leží v příhraniční oblasti. Na německé straně je tato tradice známa a náležitě opečovávána. Na české straně nikoli. Snad za to může nelehký úděl zdejšího kraje, kterým prošel za posledních 80 let. Nejprve odešla část německého (sudetského) obyvatelstva a když se situace generačně trochu stabilizovala, tržní hospodářství přineslo další odliv obyvatel, kteří zde ztratili práci. Mluvit zde o starousedlících, jde opravdu jen těžce, ale žijí. Chápu, že je obtížné udržet tradici, když ji není na koho navázat, ale alespoň vědět bychom o ní mohli.

V posledních letech dochází k obnově tradice krajkářství v Krušnohoří pomocí různých spolků a kroužků paličkování. Jejich dosah je často pouze lokální. Některé z nich se mohou pyšnit záběrem širším. Jedním příkladem za všechny je spolek Krušnohorská krajka, který se od r. 2006 snaží na tuto tradici navázat a prastaré řemeslo znovu oživit.